Nhân viên kinh doanh đạt 2.5 tỷ lợi nhuận, được hoa hồng 4% có hợp lý?

Mỗi nhân viên sales chúng tôi đem về mức doanh thu khoảng 23-40 tỷ đồng.

Tôi đang làm sales tại một doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu ở TP HCM. Hiện tại tôi đã làm được gần 3 năm, mức lương là 9.5 triệu đồng, ngoài ra cuối năm được thưởng hoa hồng là 4 % trên lợi nhuận ròng nếu đạt doanh số. Năm ngoái vì không đạt doanh số mà chúng tôi chỉ được hưởng 3%.

Công ty tôi là doanh nghiệp nhỏ lại hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa có tính cạnh tranh cao nên lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu khá thấp, mỗi năm lợi nhuận sau thuế khoảng 6-8 tỷ đồng.

Công ty có khoảng 4 nhân viên sales, 4 nhân viên khác và một sếp. Mỗi nhân viên sales chúng tôi đem về mức doanh thu khoảng 23-40 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 1.2-2.5 tỷ, nhưng chỉ được chia hoa hồng ở mức 4% khiến chúng tôi cảm thấy không hợp lý. Mong mọi người góp ý kiến.

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây

Lucy Nguyễn

CÃáÃûÃí nhÃÃân thÃáÃúÃÃÂ¥t nghiÃáÃûp hÃÃãy chÃáÃûu khÃÃó lao ÃÃáÃûng chÃÃân tay
CÃáÃûÃí nhÃÃân thÃáÃúÃÃÂ¥t nghiÃáÃûp nhiÃáÃûu vÃÃì nhÃÃà tuyÃáÃûn dÃáÃûÃÃÂ¥ng ÃÃáÃû kÃáÃûÃõ vÃÃà thiÃáÃúÃÿu trÃÃách nhiÃáÃûm


Related Posts